اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره

اسامی برگزیدگان اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی(به ترتیب حروف الفبا)

 

ابراهیمی بروجنی سیده حکیمه

افشارمند ایلیا

افشاری پور فائزه

اکبری فاطمه

اکبری شهرکی پریسا

آذین پور احسان

آزاد نسترن

آقائی غزاله

برومند یکتا نرگس

بهرامی محیا

تلخابی ُسعیده

جمشیدی فرهاد

چشمی زهرا

حاذقی عسل

خدابنده لو پرستو

دانشور همراز

ذوالفقاری فهیمه

رحیم پور ریحانه

رحیمی نمین ایلگار

رسولی زهرا

سلیمانی ناهید

شکری مژده

شمس اسفندآبادی آتنا

شیخی کشکولی اعظم

صرافیان قزوینی پور غزاله

ضیغمی عطیه

عبدیان سولماز

عشرت خواه سالار

عطاری شیما

عظیمی  نازی

غفاری سیده زهره

قربانی هاله

کشاورز بابایی نژاد سمیه

کیانی فرد الهه

گودرزی مبینا

مجتهدی مقدم ساناز

محمد میرزایی محسن

ملتجی گلبن

منصوری هانیه

نارستان سارا

هوشمند نرگس

واضحی مقدم اعظم